Điểm chuẩn
khoảng thời gian num_examples trung bình
đầu tiên + kéo dài 0,215438 60000 278502.782410
đầu tiên 0,020973 32 1525.770066
kéo dài 0,194465 59968 308374.752336