تایپ کنید حضور ظرفیت دامنه
نام ویژگی
'سن' INT ضروری تنها -
'افزایش سرمایه' INT ضروری تنها -
'ضرر سرمایه' INT ضروری تنها -
'کشور' STRING ضروری تنها 'کشور'
'تحصیلات' STRING ضروری تنها 'تحصیلات'
"آموزش و پرورش" INT ضروری تنها -
'ساعت در هفته' INT ضروری تنها -
'وضعیت تاهل' STRING ضروری تنها 'وضعیت تاهل'
'اشتغال' STRING ضروری تنها 'اشتغال'
"بالای 50 هزار" INT ضروری تنها -
"مسابقه" STRING ضروری تنها "مسابقه"
'ارتباط' STRING ضروری تنها 'ارتباط'
'رابطه ی جنسی' STRING ضروری تنها 'رابطه ی جنسی'
"کلاس کار" STRING ضروری تنها "کلاس کار"
'fnlwgt' INT ضروری تنها -