Kích hoạt tính năng học máy trên dữ liệu dạng bảng mà không cần phải viết mã bằng ML đơn giản, một tiện ích bổ sung mới dành cho Google Trang tính được cung cấp bởi TensorFlow Decision Forests . Dự đoán các giá trị bị thiếu hoặc phát hiện những điểm bất thường trong dữ liệu bảng tính của bạn hoặc sử dụng ML Đơn giản để đào tạo, đánh giá, suy luận và xuất các mô hình.

Từ video theo yêu cầu đến thương mại điện tử , hệ thống đề xuất hỗ trợ một số ứng dụng phổ biến nhất hiện nay. Tìm hiểu cách xây dựng các công cụ đề xuất bằng cách sử dụng các thuật toán hiện đại, khả năng tăng tốc phần cứng và các kỹ thuật bảo vệ quyền riêng tư với các tài nguyên từ TensorFlow và cộng đồng rộng lớn hơn.

Mở khóa trải nghiệm mới với độ trễ giảm và lợi ích bảo vệ quyền riêng tư của ML trên thiết bị. Hãy thử một ví dụ về ước tính độ sâu theo thời gian thực trong bản demo Chân dung 3D của TensorFlow.js và tìm các giải pháp sẵn sàng sử dụng cho hình ảnh, ngôn ngữ tự nhiên, âm thanh, v.v. bên dưới.