شناسه نام
0 14 مثال ها
1 16 مثال آمار
2 18 طرحواره
3 20 مدل
4 21 ModelRun
5 23 مدل ارزیابی
6 24 برکت مدل
7 26 PushedModel