ویژگی ارزش
0 split_names ["قطار"، "Eval"]
1 ورودی_اثرانگشت split:single_split,num_files:1, total_bytes:256...
2 دولت منتشر شده
3 tfx_version 1.4.0
4 طول 0
5 فرمت فایل tfrecords_gzip
6 payload_format FORMAT_TF_EXAMPLE