ویژگی ارزش
0 دولت منتشر شده
1 tfx_version 1.4.0
2 نام مدل
3 سازنده_کامپوننت مربی