شناسه مصنوع نوع اوری
0 4 مدل ./Trainer/model/4
1 7 ModelBlessing ./ ارزیاب / برکت / 5