ID de artefacto tipo uri
0 8 Modelo empujado ./Pusher/pushed_model/6