نوع حضور والنسی دامنه
نام ویژگی
'شرکت' STRING ضروری 'شرکت'
'تراکت_مراجعه_مستقیم' INT ضروری -
'dropoff_community_area' INT ضروری -
'dropoff_latitude' شناور ضروری -
'dropoff_longitude' شناور ضروری -
"کرایه" شناور ضروری تنها -
'نوع پرداخت' STRING ضروری تنها 'نوع پرداخت'
'pickup_census_tract' INT ضروری -
'pickup_community_area' INT ضروری -
'pickup_latitude' شناور ضروری -
'pickup_longitude' شناور ضروری -
'نکات' شناور ضروری تنها -
'trip_miles' شناور ضروری تنها -
'سفر_ثانیه' INT ضروری -
'سفر_ شروع_روز' INT ضروری تنها -
'سفر_ساعت_ساعت' INT ضروری تنها -
"سفر_ماه_ شروع" INT ضروری تنها -
'trip_start_timestamp' INT ضروری تنها -